• prowadzenie bieżących spraw korporacyjnych (uchwały, zgromadzenia, podwyższenia kapitału, zmiany w organach spółek, zmiany w KRS itp.)
 • analizy prawne z zakresu spraw korporacyjnych (np. prawa i obowiązki członków zarządu, łączenie funkcji w organach spółek, odwołanie członka zarządu, reprezentacja w umowie z członkiem zarządu, zaskarżanie uchwał zgromadzeń, właścicielskie uprawnienia kontrolne, umowne ograniczenia zbywalności udziałów i akcji)
 • zakładanie i likwidacja spółek (również oddziałów i przedstawicielstw),w tym sporządzanie umów spółek i statutów
 • transfer udziałów/akcji
 • umowy między wspólnikami/akcjonariuszami
 • postępowania upadłościowe (w tym odzyskiwania wierzytelności)

Doradzamy przy analizie, sporządzaniu i negocjacjach wszelkiego typu umów, także przy kontraktach handlowych w obrocie międzynarodowym, w szczególności w odniesieniu do umów:

 • sprzedaży
 • o dzieło
 • o roboty budowlane
 • najmu
 • świadczenia usług
 • innych (np. dystrybucyjnych)

Doradzamy przy sporządzaniu i/lub ocenie ogólnych warunków umów. Prowadzimy spory sądowe (i czynności przedprocesowe, np. wezwania do zapłaty) dotyczące windykacji należności z zawartych umów, w tym w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym.

 • obowiązki i uprawnienia pracodawców i pracowników
 • bieżące sprawy kadrowe (urlopy, dokumentacja pracownicza, czas pracy)
 • spory sądowe
 • negocjacje ugodowe i mediacje
 • rozwiązywanie umów o pracę (polubowne i jednostronne)
 • delegowanie pracowników za granicę
 • różne warianty zatrudnienia. w szczególności kadry menedżerskiej w spółkach handlowych
 • projekty umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji i innych
 • projekty wewnętrznych regulaminów (w tym pracy i wynagradzania)
 • analizy stanu prawnego nieruchomości, w tym roszczenia byłych właścicieli
 • opracowanie koncepcji nabycia nieruchomości
 • doradztwo przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, w tym nabywanie drugich domów
 • kwestie lokalizowania urządzeń przesyłowych na nieruchomościach
 • reprezentacja w sądach wieczystoksięgowych
 • opracowywanie i negocjowanie umów najmu i dzierżawy
 • pomoc prawna przy zgłaszaniu roszczeń właścicieli/użytkowników wieczystych o: wykup nieruchomości, odszkodowanie, nieruchomość zastępczą w związku ze zmianą planu miejscowego
 • opracowywanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, kwestie związane z odpowiedzialnością inwestora i wykonawcy za zapłatę
 • doradztwo w zakresie pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie i decyzji o warunkach zabudowy
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych
 • podziały, scalenia i wywłaszczenia nieruchomości
 • drogi wewnętrzne – kwestia odszkodowań
 • postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć
 • kwestie związane ze zmianą przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
 • renta planistyczna i opłaty adiacenckie – odwołania o nałożonych opłat
 • budowa dróg, partnerstwo publiczno-prywatne, koncesje na roboty budowlane, decyzje lokalizacyjne dla inwestycji drogowych
 • inwestycje światłowodowe i infrastrukturalne
 • zagadnienia związane z czasowym zajęciem pasa drogowego przez inwestora, w tym także na cele reklamowe

W zakresie innych dziedzin prawa Kancelaria doradzała przykładowo w następujących sprawach:

 • nieuczciwa konkurencja
 • naruszenie dóbr osobistych
 • umowy o dzieło z twórcami
 • upadłość kontrahenta
 • naruszenie praw autorskich w internecie
 • umowy zawierane na odległość (w tym przez internet)
 • prawa autorskie do utworów fotograficznych i audiowizualnych
 • niedozwolone klauzule umowne
 • zamówienia publiczne
 • działalność samorządów zawodowych
 • działalność stowarzyszeń