Od 22 lutego 2016 r. wchodzą w życie nowe przepisy kodeksu pracy dotyczące umów na czas określony. Co przede wszystkim zmieni się na mocy tej nowelizacji?

Okres zatrudnienia na podstawie jednej umowy na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie kilku umów o pracę na czas określony (między tymi samymi stronami) nie może przekraczać 33 miesięcy. Łączna liczba umów na czas określony nie może przekraczać trzech.

Jeśli w trakcie trwania umowy na czas określony strony uzgodnią dłuższy okres wykonywania pracy na podstawie tej umowy, uznaje się to za zawarcie kolejnej umowy na czas określony.

Zatrudnienie na czas określony dłuższe niż 33 miesiące lub zawarcie czwartej umowy na czas określony, uważa się za zawarcie umowy na czas nieokreślony.

Możliwe będzie zawieranie umów na czas określony przekraczających 33 miesiące lub więcej niż trzech umów na czas określony w pewnych przypadkach. Najbardziej „pojemna” kategoria to przypadek, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie – jeżeli zawarcie takich umów służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

W tym przypadku należy przede wszystkim określić w umowie te okoliczności, czyli zamieścić w niej informacje o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy.

Ponadto należy (pisemnie lub elektronicznie) zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy o zawarciu takiej umowy i wskazać przyczyny jej zawarcia – w terminie 5 dni od jej zawarcia. Ze sformułowania tego przepisu wynika, że w przypadku zawierania umów tego typu do inspektora trzeba zgłaszać każdą umowę pojedynczo. Niezawiadomienie inspektora podlega każdorazowo karze grzywny.

Pozostałe przypadki, w których stosuje się powyższe zasady to zastępstwo pracownika, w celu wykonywania pracy przez okres kadencji i prac o charakterze dorywczym i sezonowym.

W ustawie przyjęto okres wypowiedzenia umowy na czas określony taki, jak do tej pory dla umów na czas nieokreślony. Oznacza to, że wszystkie umowy na czas określony (niezależnie od czasu trwania) zarówno pracodawca jak i pracownik będą mogli wypowiadać z mocy przepisów prawa, nie będzie już trzeba zamieszczać klauzul dotyczących wypowiedzenia.

Okresy wypowiedzenia umowy na czas określony będą uzależnione od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i będą wynosić: 1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, 3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.