Do 20 maja 2018 r. stowarzyszenia działające na podstawie Prawa o stowarzyszeniach mają obowiązek dostosowania swoich statutów do przepisów, które wprowadzono ustawą sprzed dwóch lat.

Jedne z ważniejszych zmian wprowadzonych wtedy do Prawa o stowarzyszeniach to możliwość otrzymywania przez członków zarządu stowarzyszenia (i członków zarządów jednostek terenowych) wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Do tej pory członkowie zarządów mogli pobierać wynagrodzenie za prace na rzecz stowarzyszenia, ale tylko takie, które nie pokrywały się z funkcją członka zarządu. Obecnie sytuacja jest prostsza, ale tylko po zmianie statutu.

Statuty powinny też zweryfikować ogólnokrajowe stowarzyszenia zrzeszające osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne, podejmujące zadania w zakresie rozpowszechniania wiedzy specjalistycznej i podnoszenia poziomu zawodowego w ramach wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności. W statucie takiego stowarzyszenia mają być wskazane powyższe zadania, zakres i sposób ich realizacji.

Wszystkie stowarzyszenia posiadające jednostki terenowe, a szczególnie jednostki terenowe z osobowością prawną,  powinny szczegółowo zweryfikować swoje statuty, ponieważ wprowadzone regulacje dotyczące jednostek terenowych stowarzyszeń zostały rozbudowane i prawdopodobnie wiele statutów nie zawiera elementów wymaganych obecnie przez prawo.

Warto przypomnieć, że od kilkunastu miesięcy obowiązuje też przepis nakładający obowiązek szczególnej reprezentacji stowarzyszenia w wypadku zawierania umów z członkami jego zarządu. We wszelkich umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu (oraz w sporach z nim) stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów). Oznacza to, że umowy podpisywane z członkami zarządu przez inne niż wskazane w tym przepisie osoby mogą być nieważne.

Powyższe zasady dotyczą stowarzyszeń „regularnych”. Co do stowarzyszeń zwykłych, są one zobowiązane do wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonej przez organ nadzorujący. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.