Kolejna sprawa to zastosowanie zgłoszenia do budowy domu jednorodzinnego (będą o czym mieli dyskutować projektanci z deweloperami). Z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, zwolniono budowę wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Stosownie do obowiązującej definicji z art. 3 pkt 2a) PrBud- Budynek mieszkalny jednorodzinny może być budynkiem:

  1. wolno stojącym,
  2. w zabudowie bliźniaczej,
  3. szeregowej, oraz
  4. grupowej.

Nowela 2015 wprowadza zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wyłącznie dla budynków wolno stojących, będących budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.  W konsekwencji, można by przyjąć, że zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę nie obejmie pozostałych kategorii budynków mieszkalnych jednorodzinnych, tj.: w zabudowie bliźniaczej, szeregowej i grupowej.  Należy jednak zauważyć, że brak jest definicji legalnych zabudowy: bliźniaczej, szeregowej i grupowej, a w pewnych sytuacjach mogą powstać wątpliwości, czy budynek jest wolno stojący, czy też szeregowy lub w zabudowie bliźniaczej.  PrBud nie zawiera także legalnej definicji „budynku wolno stojącego”.  Co do zasady, można uznać, że  wolno stojący budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek, który jest oddzielony od innych budynków w tym znaczeniu, że żadna z jego części/ścian nie przylega do budynków sąsiednich.  Jednak w kontekście przepisów budowlanych oraz technicznych możliwości realizacji domów, taka definicja budynku wolno stojącego jest niedostateczna. Możliwe jest zapewnienie „konstrukcyjnie samodzielnej całości” (zgodnie z definicją z art. 3 pkt 2a PrBud) pomimo styczności, np. dwóch budynków ścianami. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie stanowi, że części budynku wydzielone ścianami oddzielenia przeciwpożarowego w pionie - od fundamentu do przekrycia dachu - mogą być traktowane jako odrębne budynki. 

Jeśli uznamy, że wprowadzenie ścian oddzielenia pożarowego z każdej strony będzie czyniło dany budynek budynkiem wolno stojącym (przy zapewnieniu jednocześnie konstrukcyjnej samodzielności), to w konsekwencji dopuszczalne będzie wystąpienie ze zgłoszeniem budowy  budynków szeregowych/bliźniaczych pomimo, że będą jednocześnie realizowały zabudowę szeregową/bliźniaczą (chyba, że plan miejscowy wykluczałby taką zabudowę).  W ten sposób także inwestycje deweloperskie w zakresie budownictwa jednorodzinnego będą mogły być w pewnych przypadkach realizowane na podstawie zgłoszenia budowy.  W szczególności może to dotyczyć realizacji kilku faktycznie wolno stojących domów w ramach tej samej inwestycji (a nawet na tej samej działce ewidencyjnej).