Najnowsze publikacje naukowe w miesięczniku Nieruchomości (C.H. Beck):

 

Zmiany wymogów jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (od 1 stycznia 2018 r.) – nr 6 z 2018 r.

Wygaszenie decyzji o warunkach zabudowy przez nowe Prawo Wodne – nr 5 z 2018 r.

Formy zgody wodnoprawnej w ujęciu nowego Prawa Wodnego – nr 4 z 2018 r.

 

Nowa wersja projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego – wybrane zagadnienia - Nr 2 2018 r.

Zmiany w Prawie budowlanym w 2017 roku, „Ustawa Inwestycyjna” i Kodeks urbanistyczno-budowlany – wybrane zagadnienia – nr 1 z 2018 r.

 

Zmiany w Prawie budowlanym 2015 - zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego Cz. I i II – kwiecień i maj 2015,

Odrolnienie gruntów klas I – III. Planowane zmiany (Część I i II) – styczeń i luty 2015,

Wymagania przestrzenno-budowlane dla pomieszczeń przychodni lekarskiej cz. II, grudzień 2014,

Wymagania przestrzenno-budowlane dla pomieszczeń przychodni lekarskiej cz I, listopad 2014,

 

Urządzenia przesyłowe - roszczenia właścicieli a zarzuty przedsiębiorstw przesyłowych, cz. III, Maj 2011,

Urządzenia przesyłowe - roszczenia właścicieli a zarzuty przedsiębiorstw przesyłowych, cz. II, Kwiecień 2011,

Urządzenia przesyłowe - roszczenia właścicieli a zarzuty przedsiębiorstw przesyłowych, cz. I, Marzec 2011,

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - wybrane zagadnienia, Styczeń 2011,

Opłata adiacencka przy podziale nieruchomości, 11 [147] listopad 2010.

Umowy między członkiem rady nadzorczej a spółką kapitałową
Temidium, nr 4/5 (60/61), Wrzesień/Grudzień 2010 r.

Ograniczenia w realizacji inwestycji budowlanych wg ustawy o ochronie przyrody i prawa wodnego
Prawo Przedsiębiorcy, 1 marca 2010 r.

Zastosowanie Prawa Zamówień Publicznych do robót i usług zlecanych przez koncesjonariusza cz. 1 i 2
Nieruchomości, nr 2 i nr 3, luty-marzec 2010

Problematyka podejmowania uchwał przez zarząd spółki z o.o.
Temidium Nr 1 z 2010 r.

Zapisy studium planu miejscowego oraz wnioski o ich zmianę - cz. 1 i 2
Prawo Przedsiębiorcy Nr 45 i 47 grudzień 2009 r.

Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości - zezwolenia, opłaty, kary
Nieruchomości, nr 12 z grudnia 2009 r.

Uchwały rady nadzorczej spółki z o.o.
Temidium Nr 5 (grudzień) z 2009 r.

Zasadnicze ryzyko ekonomiczne przy koncesji na roboty budowlane
Nieruchomości, nr 11 z listopada 2009 r.

Realizacja inwestycji infrastrukturalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
Nieruchomości, nr 9 z września 2009 r.

Umowa z projektantem dotycząca projektu budowlanego i nadzoru autorskiego - Cz. 1 i cz. 2
Nieruchomości nr 6 i 7 - czerwiec-lipiec 2009 r.

Partnerstwo publiczno-prywatne oraz koncesja na roboty budowlane
Temidium Nr 3 (sierpień) z 2009 r.

Koncesja na usługi a koncesja na roboty budowlane. Zasadnicze ryzyko ekonomiczne.
Monitor Prawniczy Nr 21 z 2009 r.

Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości - zezwolenia, opłaty, kary
Nieruchomości Nr 10 z 2009 r.

Realizacja inwestycji infrastrukturalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
Nieruchomości Nr 9 z 2009 r.

Odrolnianie gruntów rolnych po 1 stycznia 2009 r.
Temidium Nr 2 z 2009

Przejście "działki drogowej" na gminę przy podziale nieruchomości
Nieruchomości nr 9 z 2008 r.

Obowiązek przejęcia przez gminę "prywatnej" sieci wod.-kan.
Nieruchomości Nr 10 z 2008 r.

Pozwolenie na budowę na działce czy na nieruchomości
Nieruchomości Nr 11 z 2008 r.

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego przez spółkę jawną
Prawo Spółek, Nr 7-8 z 2008 r.

Ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Nieruchomości, Nr 8 z 2008 r.

Inwestycje budowlane na "zabytkowych" nieruchomościach
Nieruchomości Nr 2 z 2008 r.

Relacje kontraktowe między spółką z o.o. a członkiem zarządu/likwidatorem - wybrane zagadnienia (cz I i II)
Temidium Nr 1 i 2 z 2008 r.

Odpowiedzialność członków rady nadzorczej wobec spółki
Prawo Przedsiębiorcy Nr 52 z 2007 r.

Dopuszczalność zawierania umów pomiędzy członkiem rady nadzorczej a spółką kapitałową
Monitor Prawniczy Nr 14 z 2007 r.

Kurator w sp. z o.o.
Prawo Spółek Nr 10 z 2007 r.

Urządzenia przesyłowe zlokalizowane na prywatnym gruncie
Nieruchomości Nr 11 z 2007 r. Przeczytaj artykuł

Relacje między likwidatorem a sp. z o.o.
Prawo Spółek Nr 9 z 2007 r.

Nowe Prawo Budowlane
Nieruchomości Nr 9 z 2007 r.

Opłata adiacencka i renta planistyczna
Nieruchomości Nr 6 z 2007 r.

Współużytkowanie wieczyste nieruchomości a kwestia współwłasności budynku Nieruchomości Nr 4 i 5 z 2007 r.
Nieruchomości Nr 4 i 5 z 2007 r.

Uchwały zarządu w spółce z o.o.
Prawo Spółek Nr 3 z 2007 r.

Problematyka podejmowania uchwał rady nadzorczej spółki z o.o.
Prawo Spółek Nr 2 z 2007 r.

Prawo pierwokupu. Odrolnienie nieruchomości rolnej
Nieruchomości Nr 2 z 2007 r. Przeczytaj artykuł

Dopuszczalne ograniczenia prokury
Monitor Prawniczy nr 1 z 2007 r.

Przeciwdziałanie zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy
Nieruchomości Nr 12 z 2006 r. Przeczytaj artykuł

Zakaz łączenia funkcji w spółkach kapitałowych wg. k.s.h.
Prawo Spółek Nr 6 z 2006 r.

Problematyka przymusowego i automatycznego umorzenia udziałów w spółce z o.o.
Prawo Spółek Nr 9 z 2006 r.

Problematyka powiązań typu dominacja-zależność w KSH, cz. I
Monitor Prawniczy Nr 12 z 2006 r.

Problematyka powiązań typu dominacja-zależność w KSH, cz. II
Monitor Prawniczy Nr 13 z 2006 r.

Świadczenia niepieniężne wspólników na rzecz spółki z o.o.
Prawo Przedsiębiorcy nr 23 z 2006 r.

Prawa małżonka wspólnika spółki z o.o.
Prawo Przedsiębiorcy nr 24 z 2006 r.

Obowiązek powstrzymania się członka zarządu od rozstrzygania spraw spółki
Prawo Przedsiębiorcy nr 28 z 2006 r.

Umowny podział kompetencji pomiędzy organami spółki z o.o.
Prawo Przedsiębiorcy nr 29 z 2006 r.

Protokołowanie uchwał zgromadzenia wspólników
Prawo Przedsiębiorcy nr 34 z 2006 r.

Problematyka odpowiedzialności solidarnej w umowie o roboty budowlane
Nieruchomości Nr 6 z 2006 r.

Metody skutecznej eksmisji niechcianego lokatora
Nieruchomości Nr 8 z 2006 r.

Metody ochrony zabytkowej nieruchomości przed "kolidującą" zabudową sąsiedzką
Nieruchomości Nr 10 z 2006 r.

Dozwolone modyfikacje kodeksowych zasad wnoszenia i zwrotu dopłat w spółce z o.o.
Prawo Spółek Nr 3 z 2006 r.

Umowa deweloperska - istota, forma, niedozwolone postanowienia
Nieruchomości Nr 11 z 2005 r.

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane - wybrane zagadnienia
Nieruchomości Nr 9 z 2005 r.

Uprawnienia akcjonariuszy mniejszościowych do żądania wykupu/odkupu ich akcji
Monitor Prawniczy Nr 23 z 2005 r.

Zakaz dyskryminacji i zasada równości a przywileje osobiste i udziałowe w spółce z o.o.
Prawo Spółek Nr 11 z 2005 r.

Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.
Prawo Przedsiębiorcy Nr 46 z 2005 r.

Zmiany w k.s.h. wynikające z nowych regulacji w zakresie rynku kapitałowego
Prawo Przedsiębiorcy Nr 43 z 2005 r.

Pełnomocnicy spółki z o.o. w likwidacji
Prawo Przedsiębiorcy Nr 38 z 2005 r.

Zasada równego traktowania wspólników spółki z o.o.
Prawo Przedsiębiorcy Nr 34 z 2005 r.

Uprawnienia kontrolno-nadzorcze wspólników w spółce z o.o.
Prawo Spółek Nr 7-8 z 2005 r.

Ustanowienie biegłego rewidenta na wniosek wspólnika mniejszościowego
Prawo Przedsiębiorcy Nr 24 z 2005 r.

Zawieranie umów między spółką kapitałową w organizacji a członkiem zarządu
Prawo Przedsiębiorcy Nr 23 z 2005 r.

Podatkowe skutki zawarcia kontraktu menedżerskiego
Prawo Przedsiębiorcy Nr 19 z 2005 r.

Opodatkowanie wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki z o.o.
Prawo Przedsiębiorcy Nr 19 z 2005 r.

Zbycie akcji (udziałów) uzyskanych w ramach opcji menedżerskiej
Prawo Przedsiębiorcy Nr 18 z 2005 r.

Opcja menedżerska - forma motywacji i wynagradzania członków zarządu
Prawo Przedsiębiorcy Nr 18 z 2005 r.

Podstawowe przejawy obowiązywania zasady lojalności
Prawo Spółek Nr 4 z 2005 r.

Zasada kolegialnej reprezentacji spółki akcyjnej przez radę nadzorczą w umowach z członkami zarządu
Przegląd Prawa Handlowego, Nr 3 z 2005 r.

Przeniesienie ogółu praw i obowiązków w handlowej spółce osobowej
Monitor Prawniczy, Nr 5 z 2005 r.

Nabywanie gruntów przez cudzoziemców bez ministerialnego zezwolenia
Gazeta Prawna 18-20 czerwca 2004 r.

Zagospodarowanie przestrzenne - obywatelskie poprawianie studiów i planów miejscowych
Rzeczpospolita 17 czerwca 2004 r.

Najem przed zakupem
Rzeczpospolita 6 kwietnia 2004 r.

Check before you buy before you build
International Business Voice Contact, No. 3/2004

Za pomocą poczty elektronicznej
Rzeczpospolita 24 lutego 2004 r.

Uprawnienia informacyjno-kontrolne akcjonariuszy w spółce akcyjnej
Prawo Spółek, Nr 1 z 2004 r.

Prawo najmu jako przedmiot wkładu do spółki z o.o.
Prawo Przedsiębiorcy Nr 44 z 2003 r.

Zagadnienia związane z reprezentacją spółki z o.o. w umowach z członkami zarządu
Radca Prawny, Nr 2 z 2002 r.

 

Zastrzeżenie prawne
Zawartość niniejszej strony internetowej służy jedynie informacji oraz celom ogólnym i nie stanowi porady prawnej lub profesjonalnej. Wszelkie informacje odnoszą się do okoliczności aktualnych w dacie ich opublikowania i mogą nie być aktualizowane w celu odzwierciedlenia bieżącego stanu prawnego lub faktycznego. Nie ponosimy odpowiedzialności wynikającej z wykorzystania informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej. W celu uzyskania indywidualnej porady prawnej, prosimy o osobny kontakt bezpośredni. Wszelkie treści publikacji na stronie objęte są prawem autorskim.