Opracowanie omawia w zarysie podstawowe zagadnienia związane z budowlanym procesem inwestycyjnym. Celem publikacji jest przybliżenie przedsiębiorcom, którzy rozważają zaangażowanie kapitału w przedsięwzięcia budowlane (w szczególności o charakterze deweloperskim) kluczowych zagadnień właściwych dla tej formuły działalności gospodarczej. Niemniej, wymaga podkreślenia, że opracowanie nie prezentuje wszystkich zagadnień, które mogą wystąpić w toku realizacji inwestycji budowlanej. W zależności bowiem od rodzaju przedsięwzięcia pojawiają się różne kwestie związane z uzyskiwaniem szczególnych zezwoleń i uzgodnień administracyjnych, zagadnienia podatkowe niezbędne do uprzedniego zdiagnozowania dla potrzeby oceny opłacalności inwestycji, problemy projektowe, marketingowe, spory cywilne i administracyjne, jak i wreszcie różnego typu umowy cywilnoprawne. W ramach opracowania omówiono przede wszystkim:

  1. wybrane zagadnienia związane z nabyciem nieruchomości pod inwestycję budowlaną, w tym niektóre kwestie podatkowe;
  2. umowę o roboty budowlane;
  3. problematykę gwarancji zapłaty za roboty budowlane udzielanej wykonawcy;
  4. decyzję o warunkach zabudowy;
  5. decyzję o pozwoleniu na budowę;
  6. umowę deweloperską i rezerwacyjną.

Ponadto, opracowanie omawia kwestie związane z: nabyciem nieruchomości budynkowej zamieszkiwanej przez lokatorów, których inwestor zamierza wyeksmitować, inwestycjami budowlanymi realizowanymi w sąsiedztwie zabytków i wynikającymi stąd zagrożeniami dla inwestora, odrolnieniem gruntów rolnych w celu przeznaczenia ich pod zabudowę, odpadami budowlanymi i zasadami ich unieszkodliwiania, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, solidarną odpowiedzialnością inwestora za zapłatę podwykonawcom, utrudnieniami związanymi z istnieniem urządzeń infrastrukturalnych (takich jak słupy energetyczne) na działce inwestycyjnej, regulacjami podatkowymi w zakresie podatku rolnego, od nieruchomości i VAT przy sprzedaży mieszkań i garaży, oraz szereg innych.

Książkę można zamówić na

www.ksiegarnia.beck.pl

www.prawo-law-recht.beck.pl