Pozycja ta stanowi kontynuację wydanej w 2007 r. książki Macieja Bieleckiego pod tytułem: Kluczowe decyzje i umowy w inwestycjach budowlanych. Opracowanie rozwija problematykę związaną z budowlanym procesem inwestycyjnym, przedstawioną w "Kluczowych decyzjach...". Celem publikacji jest przybliżenie osobom, które rozważają zaangażowanie kapitału w zakup nieruchomości pod planowane inwestycje, kluczowych ryzyk, zagrożeń i ograniczeń właściwych dla tej formuły działalności. Niemniej, wymaga podkreślenia, że opracowanie nie prezentuje wszystkich zagadnień, które mogą wystąpić w toku transakcji "nieruchomościowych" oraz realizacji inwestycji budowlanych. W zależności bowiem od rodzaju przedsięwzięcia pojawiają się różne kwestie związane z uzyskiwaniem szczególnych zezwoleń i uzgodnień administracyjnych, zagadnienia podatkowe i para-podatkowe (jak np. opłaty adiacenckie) niezbędne do uprzedniego zdiagnozowania dla potrzeby oceny opłacalności inwestycji, problemy projektowe, marketingowe, spory cywilne i administracyjne (w tym reprywatyzacyjne).

W ramach opracowania omówiono, przede wszystkim:

1. problematykę zmiany zapisów planu miejscowego w celu uzyskania korzystnych parametrów zabudowy działki inwestycyjnej;

2. umowę o usługi projektowe, w tym m.in. kwestie związane z: nadzorami autorskimi, przeniesieniem praw do projektu architektonicznego jak i wykonawczego, odpowiedzialnością projektanta, uprawnieniami i obowiązkami projektanta;

3. ograniczenia w zabudowie nieruchomości kreowane przez przepisy różnych ustaw, w tym Prawa wodnego, ustawy o ochronie przyrody, czy regulacji w zakresie ochrony zabytków;

4. nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;

5. opłatę adiacencką przy podziale nieruchomości oraz rentę planistyczną przy sprzedaży nieruchomości;

6. obowiązek przejęcia przez gminę prywatnych odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej;

7. kwestię przejścia dróg wewnętrznych na gminę;

8. istotne i nieistotne zmiany do projektu budowlanego;

9. zmiany w zakresie odralniania gruntów;

10. realizacje inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane i usługi, w tym budowę dróg publicznych w trybie partnerskim;

11. inwestycje polegające na remoncie i przebudowie istniejących obiektów budowlanych;

12. zezwolenie na usuwanie drzew;

13. roszczenia właścicieli nieruchomości związane z usytuowaniem urządzeń przesyłowych na tych nieruchomościach;

14. oraz szereg innych zagadnień.