• doradztwo w zakresie pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie i decyzji o warunkach zabudowy
  • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych
  • podziały, scalenia i wywłaszczenia nieruchomości
  • drogi wewnętrzne - kwestia odszkodowań
  • postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć
  • kwestie związane ze zmianą przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
  • renta planistyczna i opłaty adiacenckie - odwołania o nałożonych opłat
  • budowa dróg, partnerstwo publiczno-prywatne, koncesje na roboty budowlane, decyzje lokalizacyjne dla inwestycji drogowych
  • inwestycje światłowodowe i infrastrukturalne
  • zagadnienia związane z czasowym zajęciem pasa drogowego przez inwestora, w tym także na cele reklamowe