• analizy stanu prawnego nieruchomości, w tym roszczenia byłych właścicieli
  • opracowanie koncepcji nabycia nieruchomości
  • doradztwo przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, w tym nabywanie drugich domów
  • kwestie lokalizowania urządzeń przesyłowych na nieruchomościach
  • reprezentacja w sądach wieczystoksięgowych
  • opracowywanie i negocjowanie umów najmu i dzierżawy
  • pomoc prawna przy zgłaszaniu roszczeń właścicieli/użytkowników wieczystych o: wykup nieruchomości, odszkodowanie, nieruchomość zastępczą w związku ze zmianą planu miejscowego
  • opracowywanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, kwestie związane z odpowiedzialnością inwestora i wykonawcy za zapłatę