• prowadzenie bieżących spraw korporacyjnych (uchwały, zgromadzenia, podwyższenia kapitału, zmiany w organach spółek, zmiany w KRS itp.)
 • analizy prawne z zakresu spraw korporacyjnych (np. prawa i obowiązki członków zarządu, łączenie funkcji w organach spółek, odwołanie członka zarządu, reprezentacja w umowie z członkiem zarządu, zaskarżanie uchwał zgromadzeń, właścicielskie uprawnienia kontrolne, umowne ograniczenia zbywalności udziałów i akcji)
 • zakładanie i likwidacja spółek (również oddziałów i przedstawicielstw),w tym sporządzanie umów spółek i statutów
 • łączenie, podział i przekształcanie spółek
 • koncepcje programów motywacyjnych opartych na różnych instrumentach w spółkach kapitałowych
 • transfer udziałów/akcji
 • umowy między wspólnikami/akcjonariuszami
 • postępowania upadłościowe (w tym odzyskiwania wierzytelności)

Doradzamy przy analizie, sporządzaniu i negocjacjach wszelkiego typu umów, także przy kontraktach handlowych w obrocie międzynarodowym, w szczególności w odniesieniu do umów:

 • sprzedaży
 • dostawy
 • o dzieło
 • o roboty budowlane
 • najmu
 • dzierżawy
 • zlecenia
 • spółki cywilnej
 • leasingu
 • innych (np. dystrybucyjnych)

Doradzamy przy sporządzaiu i/lub ocenie ogólnych warunków umów. Prowadzimy spory sądowe (i czynności przedprocesowe, np. wezwania do zapłaty) dotyczące windykacji należności z zawartych umów, w tym w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym.

 • analizy prawne i konsultacje z zakresu obowiązków i uprawnień pracodawców i pracowników
 • doradztwo w bieżących sprawach kadrowych (urlopy, dokumentacja pracownicza, czas pracy)
 • prowadzenie sporów sądowych
 • reprezentowanie przy pertraktacjach ugodowych
 • doradztwo przy rozwiązywaniu stosunków pracy, w tym w trakcie tzw. zwolnień grupowych
 • doradztwo w zakresie delegowania pracowników za granicę
 • doradztwo w zakresie różnych wariantów zatrudnienia kadry menedżerskiej w spółkach handlowych
 • sporządzanie projektów umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji i innych
 • sporządzenie projektów wewnętrznych regulaminów (w tym pracy i wynagradzania)
 • doradztwo przy przejściu zakładu pracy lub jego części
 • analizy stanu prawnego nieruchomości, w tym roszczenia byłych właścicieli
 • opracowanie koncepcji nabycia nieruchomości
 • doradztwo przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, w tym nabywanie drugich domów
 • kwestie lokalizowania urządzeń przesyłowych na nieruchomościach
 • reprezentacja w sądach wieczystoksięgowych
 • opracowywanie i negocjowanie umów najmu i dzierżawy
 • pomoc prawna przy zgłaszaniu roszczeń właścicieli/użytkowników wieczystych o: wykup nieruchomości, odszkodowanie, nieruchomość zastępczą w związku ze zmianą planu miejscowego
 • opracowywanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, kwestie związane z odpowiedzialnością inwestora i wykonawcy za zapłatę
 • doradztwo w zakresie pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie i decyzji o warunkach zabudowy
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych
 • podziały, scalenia i wywłaszczenia nieruchomości
 • drogi wewnętrzne - kwestia odszkodowań
 • postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć
 • kwestie związane ze zmianą przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
 • renta planistyczna i opłaty adiacenckie - odwołania o nałożonych opłat
 • budowa dróg, partnerstwo publiczno-prywatne, koncesje na roboty budowlane, decyzje lokalizacyjne dla inwestycji drogowych
 • inwestycje światłowodowe i infrastrukturalne
 • zagadnienia związane z czasowym zajęciem pasa drogowego przez inwestora, w tym także na cele reklamowe

W zakresie innych dziedzin prawa Kancelaria doradzała przykładowo w następujących sprawach:

 • roszczenia związane z nieuczciwą konkurencją
 • roszczenia dotyczące naruszenia dóbr osobistych
 • roszczenia związane z prawem prasowym
 • roszczenia dotyczące błędu lekarskiego
 • eksmisja niechcianych lokatorów
 • postępowanie przed e-sądem
 • umowy o dzieło z twórcami
 • upadłość kontrahenta
 • naruszenie praw autorskich w internecie
 • umowy zawierane na odległość (w tym przez internet)
 • prawa autorskie do utworów fotograficznych i audiowizualnych
 • roszczenia dotyczące niedozwolonych klauzul umownych
 • odwołanie darowizny
 • zamówienia publiczne
 • prawo najmu mieszkania z zasobów Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
 • ochrona znaków towarowych
 • działalność samorządów zawodowych
 • działalność stowarzyszeń

Kancelaria doradzała m.in. następującym Klientom: Allianz Bank S.A., Wydawnictwo C.H. Beck, Antigo Investments sp. z o.o., A-petit s.c., Budplan sp. z o.o., Cash Express Poland sp. z o.o., Celtic Asset Management sp. z o.o., Ciret s.r.o., Dom Development, Dalkia Polska S.A., Europlanning Investments sp. z o.o., Ewopharma AG Sp. z o.o., Finetex Sp. z o.o., Green Development sp. z o.o., Green House Development s.c., Globe Trade Centre S.A., Gam Polska sp. z o.o., Interglobal Financial Brokers Sp. z o.o., Inexim sp. z o.o., Ipsen Poland sp. z o.o., Jamar sp. z o.o., Krajowa Izba Architektów, Ochrona Juwentus sp. z o.o., Lindner Polska sp. z o.o., Lindner Project Danmark Aps, Linklaters, Marvipol S.A., Meble Roja sp. z o.o., Medi-Sept sp. z o.o., Ministerstwo Infrastruktury, Newitech sp. z o.o., Nordic Investment sp. z o.o., Optokon Polska sp. z o.o., Polimex-Mostostal S.A., Rolmex S.A., RP Instal sp. z o.o., Siemens sp. z o.o., Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, Strawberry Fair sp. z o.o., Tem Projekt sp. z o.o., Warbud S.A., Willson & Brown, Veolia Water Systems sp. z o.o., ZANA S.A. i innym